Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η Μάνη και η οθωμανική αυτοκρατορία 1453-1821Κωδικός: 978-960-522-129-4Έτος έκδοσης: 2001Εκδοτικός οίκος: ΠελασγόςΕλλάδα, Οθωμανική Αυτοκρατορία, 1000 μ.Χ. έως 1500 μ.Χ., Ευρωπαϊκή ιστορία, Ασιατική ιστορία

Η Μάνη και η οθωμανική αυτοκρατορία 1453-1821
Τελική Τιμή:15.80€

(...) Αλλ` οι υπέρ ελευθερίας αγώνες των Μανιατών έχουσι και υψίστην σημασίαν δια την καθόλου ιστορίαν του Ελληνικού Έθνους. Ουδέποτε οι Μανιάται ενεπνεύσθησαν υπό τοπικιστικού πνεύματος και ουδέποτε ηδιαφόρησαν δια την τύχη των υποδούλων αδελφών των. Δεν παρέλειψαν ποτέ ευκαιρίαν όπως εκδηλώσωσι το άσπονδο κατά των Τούρκων μίσος των. Εις πάσαν εξέγερσιν των Ελλήνων αυτοί πρώτοι, αν και ανεξαρτησίας τυγχάνοντες, επετίθεντο κατά των Τούρκων και εις πάσαν αποτυχίαν Ελληνικής επαναστάσεως οι φεύγοντες την Τουρκικήν μάχαιραν πρόσφυγες της εποχής εκείνης μόνον εις την ελευθέραν Μάνην εύρισκον πρόθυμον καταφύγιον. Οι λαοί της Δύσεως πολεμούντες προς τους Τούρκους και σκοπούντες την εξέγερσιν των Ελλήνων εις τους Μανιάτας απέβλεπον και εν Μάνη εμελετήθησαν και κατεστρώθησαν αι σπουδαιότεραι των επί Τουρκοκρατίας επαναστάσεων. Εκείθεν συνήθως εγίνετο η έναρξις αυτών και αυτός άλλως τε ο μέγας της απελευθερώσεως αγών του 1821 εκείθεν ήρξατο. (...)


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Είδος βιβλίου: Χαρτόδετο
Σελίδες: 247
Θέματα: Ελλάδα, Οθωμανική Αυτοκρατορία, 1000 μ.Χ. έως 1500 μ.Χ., Ευρωπαϊκή ιστορία, Ασιατική ιστορία
Γλώσσες: Ελληνική, Νέα