Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, (Δεμένο)Κωδικός: NeoΣυγγραφέας: Durant Will and Durant ArielΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, (Δεμένο)
Τελική Τιμή:22.00€

Αθήναι άνευ χρόνου, εκδ. Αδελφοί Συρόπουλοι Ο. Ε., σελ.147, βιβλιοδετημένο

Μεταφρ: Κορνήλιος Μανώλης, Επιμέλεια: Βλάχος Πάνος


Δεν έχει ανάγκην εκτεταμένου προλόγου αυτό το επιμύθιον. Αφού ετερματίσαμε την "Ιστορίαν του Πολιτισμού" εις το έτος 1789, εδιαβάσαμε πάλιν από την αρχήν τους δέκα τόμους, με την πρόθεσιν να πραγματοποιήσουμε μίαν αναθεώρησιν του όλου έργου, η οποία πολλά θα διώρθωνε λάθη, οφειλόμενα άλλα εις παράλειψιν, άλλα εις εσφαλμένα δεδομένα, άλλα εις το τυπογραφείον. Κατά την αναθεώρησιν αυτήν επεσημάναμε ωρισμένα γεγονότα και εκρατήσαμε σημειώσεις υπό μορφήν σχολίων, που θα ημπορούσαν να φωτίσουν την παρούσαν κατάστασιν πραγμάτων, τας προοπτικάς των πιθανών εξελίξεων εις το μέλλον, την φύσιν του ανθρώπου, την συμπεριφοράν των κρατών. (Αι εντός του κειμένου αναφοραί εις διαφόρους τόμους της "Ιστορίας" παρέχονται όχι ως παραπομπαί εις αυθεντικάς πηγάς, αλλ' ως παραδείγματα ή διαφωτιστικαί περικοπαί, που μας ήλθαν απλώς εις τον νουν). Απεφύγαμε οριστικά συμπεράσματα, μέχρις ολοκληρώσεως της όλης επισκοπήσεως, αλλά, χωρίς αμφιβολίαν, αι εκ των προτέρων αντιλήψεις μας επηρέασαν αυτήν ταύτην την επιλογήν του τοιούτου διαφωτιστικού υλικού. Καρπός, πάντως, της όλης αυτής εργασίας είναι η παρούσα μελέτη. Επαναλαμβάνει πολλάς απόψεις, τας οποίας ημείς ή άλλοι προ ημών έχουν ήδη διατυπώσει. Επιδίωξίς μας δεν είναι η πρωτοτυπία, αλλά η ολοκλήρωσις. Προσφέραμε εδώ μίαν γενικήν εποπτείαν της ανθρώπινης εμπειρίας και όχι μίαν προσωπικήν αποκάλυψιν.
Και εδώ, όπως τοσάκις και εις το παρελθόν, οφείλομε να εκφράσωμε τας θερμάς ευχαριστίας μας δια την βοήθειαν και την συνεργασίαν που μας προσέφερε η κόρη μας Έθελ. (Γουίλλ και Άριελ Ντιούραντ, από τον πρόλογο της έκδοσης)

Προλεγόμενα

1. Ενδοιασμοί
2. Η ιστορία και η Γη
3. Βιολογία και ιστορία
4. Φυλή και ιστορία
5. Ο χαρακτήρ και η ιστορία
6. Ηθική και η ιστορία
7. Θρησκεία και ιστορία
8. Οικονομία και η ιστορία
9. Ιστορία και σοσιαλισμός
10. Ιστορία και πολιτεύματα
11. Η ιστορία και ο πόλεμος
12. Ακμή και παρακμή
13. Είναι η πρόοδος πραγματική;
Βιβλιογραφία
Σημειώσεις

Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ