Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η Γάτα

Η Γάτα
Tιμή Καταλόγου: 5.00€Έκπτωση:30%Τελική Τιμή:3.50€

"Η προκειμένη Φυσική Ιστορία του κοινοτάτου και γνωριμωτάτου των ζώων σκοπεί αφ' ενός μεν να διεγείρη το παρατηρητικόν των παίδων και διδάξη αυτούς δι' αφηγήσεως ψυχαγωγικής τίνι τρόπω δύνανται να θεωρώσι και σπουδάζωσιν εν ζώον, αφ' ετέρου δε να υποδείξη εις αυτούς και τινας στοιχειώδεις αρχάς εκ της ζωολογίας. Ο συγγραφεύς ανεζήτησε προς τούτο το υλικόν εν τη ξένη φιλολογία, θέλει δε λογισθή ευτυχής αν δια της περιγραφής ζώου καθ' εκάστην προ των οφθαλμών των παίδων ευρισκομένου κατορθώση να εμφυσήση εις αυτούς και εις τας νεανίδας έστω και κατ' ελάχιστον έρωτα προς το παρατηρείν και σπουδάζειν τα κοινότερα των φυσικών πραγμάτων. Η παρατήρησις διεγειρομένη καταλλήλως εις την διάνοιαν των παίδων είνε ο μέγας διδάσκαλος και το πρώτον βήμα εις έρωτα προς μάθησιν και σπουδήν".

Ανατύπωση της έκδοσης του 1888