Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ερνέστου Κούρτιου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (1898-1900 - 4/5 Τόμοι)

Ερνέστου Κούρτιου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (1898-1900 - 4/5 Τόμοι)

Ερνέστου Κούρτιου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (1898-1900 - 4/5 Τόμοι)

Συγγραφέας: Κούρτιος Ερνέστος (Curtius Ernst, 1814-1896), Λάμπρου Π. Σπυρίδων (προλεγόμενα, μετάφρασις)Λέξεις κλειδιά: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΣ Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ Είδος βιβλίου: Σκληρόδετο
Τελική Τιμή:200.00€

Αθήναι 1898-1900, βιβλιοθήκη Μαρασλή - τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, σελ. 696+848+724+617 τόμοι σκληρόδετοι με δέρμα στη ράχη, λείπει ο Πέμπτος τόμος που περιέχει τη Μακεδονία.

Περί παντός μεν έργου πνευματικού δύναται να ρηθή, ότι τούτο τότε μάλιστα κατανοείται σαφώς, όταν γινώσκωμεν επ' ακριβές τα κατά τον γεννήτορα, αλλά το αξίωμα τούτο αληθεύει πολύ μάλλον λεγόμενον περί της επιφανούς συγγραφής του Ερνέστου Κουρτίου, ην επεβαλόμην να καταστήσω γνωστήν εις τους Έλληνας αναγνώστας της Βιβλιοθήκης της φερούσης το όνομα του γενναίου χορηγού Γρηγορίου Μαρασλή.
Αληθώς, είπερ τις και άλλος των συγγραφέων, ο Κούρτιος εναπετύπωσεν εις το έργον αυτού τούτο όλην αυτού την ψυχήν. Η Ελληνική ιστορία είνε κάτοπτρον πιστόν της διαυγούς γνώσεως των κατά τον αρχαίον βίον των Ελλήνων· υπήρξε δε αύτη ο αγλαός καρπός βίου μακρού, αφιερωθέντος εις την μελέτην των τυχών, της γραμματείας και της τέχνης του ελληνικού έθνους, μεστώσασαν ενθουσιασμού και γαλήνης την ποιητικήν εκείνην φύσιν, ήτις είπερ τις και άλλη υπήρξε πεπλασμένη θεόθεν προς αντίληψιν των περιπετειών και των δημιουργημάτων λαού, ου κρατών χαρακτήρ ανεδείχθη η επί της γης δι' αυτού έκφανσις του υψηλού και του ωραίου. Αλλ' όπως νοήσωμεν κατά τίνα τρόπον ηδυνήθη ο Κούρτιος να εισδύσει εις τα μυστήρια του αρχαίου ελληνικού κόσμου και αποβή ο ερμηνεύς αυτού, ή, ένθα τούτο δεν παρίστατο πρόχειρον, ο μάντις των μυχίων αυτού διανοημάτων, είνε αναγκαίον ναφηγηθώμεν δι' ολίγων τα κατά τον βίον αυτού. [...]

ΤΟΜΟΣ Α'

Πρόλογος του μεταφραστού
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ
Η χώρα και οι άνθρωποι
Οι Έλληνες εν τοις προϊστορικοίς χρόνοις
Αι αρχαιόταται πόλεις
Αι μεταναστάσεις και μετοικήσεις των ελληνικών φύλων
ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΠΕΡΣΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ
Πελοποννησιακή ιστορία
Αττική ιστορία
Οι Έλληνες εκτός του Αιγαίου πελάγους
Επίμετρον του συγγραφέως
ΤΟΜΟΣ Β'
ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΠΕΡΣΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ
(Συνέχεια εκ του Α' τόμου)
Η ελληνική ενότης
Οι αγώνες προ τους βαρβάρους
ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Οι υπέρ ανεξαρτησίας πόλεμοι
Η αύξουσα δύναμις των Αθηναίων
Τα έτη της ειρήνης
Πίνακες εξηγητικοί του χάρτου της αρχής των Αθηνών κατά θάλασσαν
(Μετά και έγχρωμου χάρτου της των Αθηνών αρχής)
ΤΟΜΟΣ Γ'
ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Ο πόλεμος μέχρι του θανάτου του Περικλέους
Ο πόλεμος της Νικιείου ειρήνης
Ιταλία και Σικελία
Μέχρι τέλους του σικελικού πολέμου
Ο δεκελεικός πόλεμος
ΤΟΜΟΣ Δ'
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ
Η ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Αι Αθήναι υπό τους τριάκοντα
Αι Αθήναι μετά την παλινόρθωσιν
Σπάρτη και Περσία
Ο κορινθιακός πόλεμος
Τα επακόλουθα της ανταλκιδείου ειρήνης
ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ
Η ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΘΗΒΩΝ
Εξέγερσις και αμυντικός αγών των Θηβών
Επιθετικοί πόλεμοι των Θηβών